Postępowanie naprawcze.

wstecz

Postępowanie naprawcze jest szansą dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Jest to droga restrukturyzacji zadłużenia w sytuacji , kiedy przedsiębiorca wykonuje swoje zobowiązania, ale według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywiste, że wkrótce stanie się niewypłacalny.
Przedsiębiorca, który decyduje się na wszczęcie postępowania naprawczego może czasowo przestać wykonywać swoje zobowiązania. Zawieszane są również wszczęte postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz naliczanie odsetek. Już same te skutki - następujące z urzędu - umożliwiają przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia i podjęcie innych czynności, zmierzających do uzdrowienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością i powrotu do sytuacji normalnego konkurowania na rynku.
Kancelaria Syndyków, Zarządców i Likwidatorów PMR oferuje swoje kompetencje w postępowaniach naprawczych jako :
doradcy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

W tej roli nasz zespół występuje zawsze , kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą znajdującym się „w przededniu kryzysu” lub w sytuacji trudnej na tyle, iż wystąpiła już znikoma niewypłacalność. Postępowanie naprawcze jest jedną z możliwości, którą zawsze bierzemy pod uwagę w budowaniu dla naszych klientów skutecznych strategii działań. Każde badania stanu przedsiębiorstwa przez specjalistów z Kancelarii PMR ma jeden cel: znalezienie optymalnego scenariusza postępowania. W zależności od stanu spraw w przedsiębiorstwie doradzamy najlepszy - naszym zdaniem – sposób postępowania. Mimo niewielkiej powszechnej świadomości zalet postępowania naprawczego , również ten tryb jest przez nas brany pod uwagę. W razie, gdy wstępujemy na tę drogę przygotowujemy oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, plan naprawczy i zarządzamy postępowaniem , relacjami z wierzycielami i nadzorcą sądowym.
nadzorcy sądowego.
Kluczowa rola dla skutecznego osiągnięcia celu postępowania. Kancelaria spełnia kodeksowe wymogi stawiane nadzorcy sądowemu , a nasze doświadczenie i kompetencje dają gwarancję właściwego prowadzenia postępowania, wsparcia dla konstrukcji i realizacji zawieranego układu. Działając w celu osiągnięcia celu postępowania realizujemy najwyższe standardy pracy na rzecz wprowadzenia w życie planu naprawczego utrzymując właściwą komunikację z sądem , nadzorującym postępowanie oraz zainteresowanymi stronami.do góry | wstecz | strona główna |