Upadłość likwidacyjna.

wstecz

Prawo Upadłościowe i Naprawcze reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. W języku potocznym postępowania te zwane są postępowaniami upadłościowymi, przy czym tylko postępowanie upadłościowe z opcją likwidacji majątku dłużnika może być utożsamiane z powszechnym rozumieniem słowa „bankructwo”.
Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów oferuje swoje doświadczenie w prowadzeniu i uczestnictwie w postępowaniach upadłościowych z opcją likwidacyjną jako:

syndyk masy upadłości.

Podstawowa rola w postępowaniu upadłościowym , obejmującym likwidację majątku dłużnika. Syndyka masy upadłości powołuje sąd , a nadzór nad jego pracą sprawuje sędzia komisarz , wyznaczany dla każdego postępowania. Syndyk w postępowaniu upadłościowym dokonuje czynności na rachunek upadłego , lecz w imieniu własnym. Wierzyciele upadłego nie mają wpływu na wybór osoby syndyka przez sąd. Kancelaria PMR legitymuje się doświadczeniem oraz stosownymi uprawnieniami do pełnienia tej roli w postępowaniu upadłościowym.

reprezentant wierzyciela w toku postępowania upadłościowego i w relacjach gospodarczych z syndykiem masy upadłości.

Przebieg i ostateczny sukces postępowania upadłościowego zależy w dużej mierze od aktywności wierzycieli. Jako syndycy doskonale wiemy z własnej praktyki jak należy skutecznie zarządzać relacjami z syndykiem masy upadłości dłużnika, tak aby zachować wpływ na tok postępowania i zwiększyć szanse na sukces w tej trudnej, często wieloletniej i bardzo sformalizowanej procedurze. Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów PMR występuje jako reprezentant wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, uwzględniających likwidację majątku dłużnika – również w złożonych projektach, kiedy np. występuje konieczność podtrzymania dostaw towarów lub usług do upadłego i zapewnienia dostawcom zabezpieczenia ich interesów.

doradca zarządu w sytuacji konieczności wystąpienia o ogłoszenie upadłości

W przypadku zaistnienia niewypłacalności , reprezentanci dłużnika zobowiązani są do złożenia w terminie 14 dniu wniosku o ogłoszenie upadłości pod rygorem osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wierzycielom. Prawidłowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej jest czynnością wyjątkowo sformalizowaną i wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w tym zakresie.
Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej przez sąd , reprezentanci upadłego zobowiązani są do aktywnego udziału w postępowaniu upadłościowym, zabezpieczaniu interesów upadłej spółki - w tym monitorowania prawidłowości czynności likwidacji majątku (w zakresie np. prawidłowości wyceny składników majątku, przejrzystości procedur przetargowych, prawidłowości ekspozycji przedmiotu sprzedaży itd.). Również te obowiązki ale i prawa reprezentantów dłużnika wymagają szczegółowej znajomości przepisów i procedur prawa upadłościowego.
Kancelaria Syndyków, Zarządców i Likwidatorów PMR doradza zarządom spółek stojącym w obliczu niewypłacalności i wobec obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, a także w dalszym toku postępowania upadłościowego.
W tej roli odpowiadamy za przygotowanie stosownej dokumentacji, właściwe ukształtowanie relacji upadłego z wierzycielami, syndykiem i sądem upadłościowym.do góry | wstecz | strona główna |