Specjalizacje. Upadłość układowa.

wstecz

Prawo Upadłościowe i Naprawcze jest podstawowym „systemem ratunkowym” dla przedsiębiorstwa w trudnościach finansowych i w sytuacji kryzysowej. Reguluje ono zasady wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników , ale także określa zasady restrukturyzacji długu i sposoby reorganizacji przedsiębiorstwa w drodze realizacji planu naprawczego. W języku potocznym postępowania te zwane są postępowaniami układowymi lub restrukturyzacyjnymi. 
Właściwe przygotowanie propozycji układowych i propozycji restrukturyzacji wymaga zagregowania wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania.
Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej nie jest zwykłym pismem procesowym, które można łatwo i samodzielnie sporządzić . Nie jest również łatwo sporządzić taki wniosek również i prawnikowi, który nie specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym i nie ma doświadczenia w tej wyjątkowo skomplikowanej gałęzi prawa. . Niewłaściwie przygotowana dokumentacja może doprowadzić do zupełnie odwrotnego skutku – to jest do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej !
Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów oferuje swoje doświadczenie w prowadzeniu i uczestnictwie w postępowaniach upadłościowych z opcją układową jako :

doradca zarządu zadłużonego podmiotu, zamierzającego zawrzeć układ z wierzycielami.

W tej roli odpowiadamy za przygotowanie strategii prowadzenia postępowania , opracowanie stosownej dokumentacji i propozycji, właściwe ukształtowanie relacji z wierzycielami, przygotowanie do głosowania nad układem etc. . Zawarcie układu z wierzycielami jest czynnością wysoce sformalizowaną i wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w tym zakresie.

reprezentant wierzyciela lub dostawcy w postępowaniu układowym.

W tej roli cel, który realizujemy to skutecznie zawarty, racjonalny układ zabezpieczający interesy wierzyciela. Doradzamy naszym zleceniodawcom aktywne występowanie w trakcie postępowania i jesteśmy gotowi do skutecznego działania w tym obszarze. 
Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów PMR występuje jako reprezentant wierzycieli we wszelkich postępowaniach upadłościowych,– również w złożonych projektach, kiedy np. występuje konieczność podtrzymania dostaw towarów lub usług do upadłego i zapewnienia dostawcom zabezpieczenia ich interesów. 
Przebieg i ostateczny sukces każdego postępowania upadłościowego zależy w dużej mierze od aktywności wierzycieli. Jako syndycy doskonale wiemy ,jak należy skutecznie zarządzać relacjami z syndykiem masy upadłości dłużnika, z nadzorcą czy zarządcą - tak aby zachować wpływ na tok postępowania i zwiększyć szanse na sukces w tej trudnej, często wieloletniej i bardzo sformalizowanej procedurze. 
Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu jest – w odróżnieniu od opcji likwidacyjnej – postępowaniem mającym umożliwić dłużnikowi restrukturyzację zadłużenia i kontynuowanie działalności po zakończeniu postępowania układowego. Jest dla niewypłacalnego przedsiębiorcy szansą na powrót do normalnej działalności operacyjnej. 

Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów PMR uprawniona jest do pełnienia w postępowaniach układowych funkcji jako : 
- tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy w toku postępowania zabezpieczającego na etapie wszczynania upadłości.
- nadzorca sądowy lub zarządca w toku postępowania upadłościowego w opcji układowej.
Są to podstawowe funkcje w postępowaniu upadłościowym z opcją układową. Organy te w zależności od zachowania dłużnika powołuje sąd upadłościowy, a nadzór nad ich pracą sprawuje sędzia komisarz, wyznaczany dla każdego postępowania. Wierzyciele upadłego ani sam dłużnik - nie mają wpływu na wybór przez sąd osoby nadzorcy sądowego czy zarządcy.do góry | wstecz | strona główna |