Zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dlużnika.

wstecz

Czy można w legalny sposób skutecznie zablokować działania dłużnika, zmierzające do poszkodowania wierzyciela ?
   Czy można w legalny sposób ochronić rentowne jeszcze przedsiębiorstwo dłużnika przed agresywnymi „rajdami windykacyjnymi” uniemożliwiającymi efektywne zaspokojenie wszystkich wierzycieli?
   Pytają nas o to przedsiębiorcy , znużeni czekaniem na dobrą wolę dłużnika ale też tacy, którzy obawiają się radykalnych procedur windykacyjnych ze agresywnych i nieświadomych wierzycieli.
   W trakcie czynności np. komorniczych, dłużnik może nadal skutecznie dysponować swoim majątkiem , co istotnie utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika jest jedyną metodą powstrzymania dłużnika przed „ucieczką z majątkiem”, którą może zastosować wierzyciel. Postępowanie to opisane jest w artykułach 1064 ind 1 i następnych k.p.c. W odróżnieniu od postępowania upadłościowego – zarząd przymusowy jest stosunkowo mało sformalizowany. Daje bardzo duże szanse na odzyskanie od dłużnika całości zobowiązania nominalnego oraz odsetek. Odpowiednio wcześnie wszczęty i dobrze prowadzony nie powoduje upadku przedsiębiorstwa dłużnika!
   Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika ma dwa tryby :

Postępowanie egzekucyjne z dochodów przedsiębiorstwa.
   Polega ono na przejęciu przez zarządcę przymusowego , działającego na rzecz wierzyciela, władztwa nad przedsiębiorstwem dłużnika i zaspokojenia wierzyciela z dochodów przedsiębiorstwa. W tym trybie zarządcą przymusowym , którym może być wyłącznie osoba z licencją syndyka, może – między innymi - sprzedać część majątku w celu uzyskania dochodu i zaspokojenia wierzyciela. Do wszczęcia postępowania w tym trybie wierzyciel potrzebuje tytułu egzekucyjnego. Po wydaniu postanowienia sądu czynności prawne dłużnika są nieważne z mocy prawa. Istotnym jest , że po wszczęciu egzekucji z dochodów przedsiębiorstwa , wszelkie inne egzekucje są umarzane z mocy prawa a inni wierzyciele przyłączają się do tegoż postępowania. Pozwala to zakumulować środki finansowe, rewitalizować płynność i reaktywować działalność operacyjną generującą dochody pozwalające na spłatę wierzycieli bez degradacji wartości przedsiębiorstwa.

Postępowanie egzekucyjne przez sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika.
   W tym trybie zarządca na podstawie wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela do sądu przeprowadza sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w całości . Sprzedaż w tym trybie dotyczy całego, działającego przedsiębiorstwa – funkcjonującej całości ze wszystkimi zasobami , a nie sprzedaży poszczególnych składników majątkowych. Ten tryb postępowania jest szybszy i tańszy niż sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i w związku z tym prowadzi do szybszego zaspokojenia wierzycieli.
   Postępowania egzekucyjne przez zarząd przymusowy są obecne w polskim prawie od 2005 roku.
   Kancelaria Syndyków, Zarządców i Likwidatorów PMR spełnia ustawowe wymogi i może występować w tych postępowaniach w roli zarządcy przymusowego. Zarządca przymusowy prowadzi postępowanie i zarządza relacjami z jego uczestnikami. W projektach tego rodzaju – w razie potrzeby - Kancelaria Syndyków , Zarządców i Likwidatorów PMR korzysta z wsparcia specjalistów z zakresu interim management , którzy zarządzają działalnością operacyjną przedsiębiorstwa dłużnika w okresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, którym administruje zarządca.do góry | wstecz | strona główna |